Contact leefbaarhuizen@gmail.com
Fractievoorzitter Nol van der Helm   0654216466   atm.vanderhelm@gmail.com
Zwitserse Fractie   Jan Schra, 0654238555   janvanhier@gmail.comHier het verkiezingsprogramma in MS-word.   Hier informatie over de Zwitsersepartij.nl
.Verkiezingsprogramma 2014-2018

Inleiding:

De nu in ons regeringscentrum Den Haag zo bejubelde ,,participatiemaatschappij" is niet meer dan een modern
politiek-correct woord voor de voortsluipende ontkenning van de zorgplicht van de landelijke overheid.
De participatie ofwel het verlenen van hulp aan mensen die niet goed meer voor zichzelf kunnen zorgen is er
natuurlijk al vele jaren.
Dat is nodig gebleken sinds de Haagse politiek de hulp aan in armoede levende burgers stukje bij beetje wegbezuinigt.
Denk bijvoorbeeld aan de Voedselbank. Zo zijn er tal van vrijwilligersorganisaties die bijspringen als mensen in nood
komen. Dat wordt straks dus officieel 'Haags beleid'.
De oplossing van de huidige regering is dat de zorgplicht nu een zaak gaat worden van particuliere vrijwilligers en de
gemeenten, die de uitvoering van de WMO en de jeugdzorg, om er maar een paar te noemen, op hun bordje krijgen. Dat betekent
dat een lokale politieke partij als Leefbaar Huizen - zonder binding of solidariteit met de Haagse politieke
grootmachten - een belangrijke en waakzame rol zal (moeten) gaan spelen in haar controlerende taak als raadsfractie.
Het is dan ook geen wonder dat de van oudsher gevestigde landelijke politieke partijen in zwaar weer verkeren.
Het wantrouwen onder de bevolking groeit met de dag en de aanhang slinkt met een dramatische omvang.

Een sterke raadsfractie van Leefbaar Huizen is daarom hard nodig.

Protesteren alleen is niet genoeg voor een prettiger of, anders gezegd, een meer leefbare samenleving. Een stem uit
onvrede met het politieke establishment kan daarom nu een duurzame stem uit positivisme zijn, een fundament onder een
gezonde nieuwe kijk op de Huizer gemeenschap.
Een jonge lokale partij als Leefbaar Huizen geniet het voordeel dat haar vertegenwoordigers zich niet hoeven te laten
inspireren en beïnvloeden door de regels en ideeën van de overkoepelende partijbonzen in de landelijke politiek.
Leefbaar Huizen loopt ook niet slaafs achter de Europese regels aan als we die ridicuul of onnodig vinden.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale onafhankelijke politieke partij Leefbaar Huizen voor de periode 2014-2018.
Dit programma geeft weer waar Leefbaar Huizen voor staat, vertaald in een daadkrachtige visie voor Huizen.
Het programma is geschreven in begrijpelijk Nederlands zonder dubbele bodems.

Leefbaar Huizen presenteert De Zwitserse Fractie
Leefbaar Huizen heeft voortaan als eerste partij in Europa een Zwitserse Fractie. Dat betekent dat binnen Leefbaar Huizen
voor de burger een mogelijkheid wordt geschapen om gedurende de gehele raadsperiode naar het Zwitserse democratische model
direct invloed uit te oefenen op de besluitvorming
Zo werkt het Zwitserse Referendum
  1. U kunt de Zwitserse Fractie van Leefbaar Huizen dwingen om een referendum uit te schrijven. Dat betekent, dat iedere
   kiezer met een aantal medestanders het recht heeft om een referendum aan te vragen.
   Zoals de uitslag van het referendum is, zo zal de hele Zwitserse Fractie stemmen.

  2. Als er 2 of meer partijen in de raad een referendum willen, dan houden we die
   ook! En ook hier: de geldende uitslag is bepalend voor hoe de Zwitserse Fractie
   van Leefbaar Huizen gaat stemmen.

 Zorg daarom dat onze Zwitserse Fractie groot wordt!
 Hoe meer stemmen, des te groter de Zwitserse Fractie van Leefbaar
 Huizen wordt. Democratischer kunnen we het niet maken.

 We leggen het uit:

 Als er meer mensen een referendum willen dan er stemmen nodig zijn om in de
 gemeenteraad te komen, de kiesdeler, dan wordt een referendum uitgeschreven
  door de Zwitserse Fractie van Leefbaar Huizen.
 Als er na sluiting van een uitgeschreven referendum meer stemmers zijn dan de
 kiesdeler, is de uitslag geldig en zal de gehele Zwitserse Fractie dan vóór of tégen
 stemmen.

  De aanvragers van een referendum zijn niet anoniem. Hun aanvraag dient door een
  aantal personen, gelijk aan de kiesdeler, ondersteund te worden. Dat kan op papier
  of via internet

 Voorbeelden van Voor of Tegen:
 
Voorbeeld 1:
 Mevrouw De Vries, wil graag nieuwbouw door de gemeente op de plaats van het
 huidige theater de Graaf Wichman en dan een met een groots allure en met 5000
 zitplaatsen. Kosten €15.000.000 ,00.
 De gemeenteraad blijkt verdeeld maar het grootste deel is tegen.
 Mw. De Vries organiseert een aantal andere mensen die op de site van de Zwitserse
 Partij Huizen aangeven, dat ze daar een referendum over willen hebben. Na een
 paar dagen zijn er pakweg maar 3000 "Likes".
 Dan wordt door de Zwitserse Fractie een referendum hierover uitgeschreven. De
 uitslag bepaald dan hoe door de Zwitserse Fractie gestemd gaat woren.

Voorbeeld 2:
 U wilt geen Formule 1 racecircuit rond Huizen. De meerderheid van de Huizer
 partijen in de raad lijkt daar mee in te stemmen (ook Leefbaar Huizen is daar voor).
 U vindt 2500 mensen die aangeven dat ze graag hierover een referendum willen, de
 uitslag zorgt er voor dat de meerderheid in een minderheid omslaat en verrassend,
 het gaat dan niet door en dat omdat de leden van de Zwitserse Fractie tegen
 moeten stemmen.
 Voorbeeld 3:
 U komt op straat iemand tegen die wil dat de temperatuur in het gemeentelijk
 zwembad met 2 graden wordt verhoogd. U gaat niet zwemmen en het zal u een zorg
 zijn en u tekent niet. Later leest u dat er maar een paar aanvragers te kort waren om
 een referendum te kunnen afdwingen. U denkt, jammer voor de koukleumen. Het
 referendum gaat niet door. Maar wacht, de meerderheid in de gemeenteraad wil wel
 een verhoging en dan gaat het dus wel door op de ouderwetse manier. De
 gemeenteraad beslist zonder referendum van de Zwitserse Fractie.
Voorbeeld 4:
 In de gemeenteraad lopen de voor- en tegenstanders voor het behoud van een zelfstandig duikteam hoog op.
 De op de centen zittende partijen, met een kleine meerderheid, zijn voor opheffing.
 De partijen die veiligheid die het duikteam biedt wel een aanzienijk bedrag per jaar waard vinden zijn hierover erg boos.
 En zeggen: "als er wat gebeurd, willen wij dat niet voor onze verantwoording nemen" Twee van deze partijen uit de
 gemeenteraad vragen aan de Zwitserse fractie om een referendum hier over te organiseren. De Zwitserse Fractie gaat
 dat dan ook doen.

Het referendum zelf:
Als er een aanvraag voor een referendum meer voorstanders heeft dan de kiesdeler, zal de Zwitserse Fractie
het referendum organiseren.
Op de site van leefbaar huizen.nl staat nog eens duidelijk uitgelegd waar u vóór of
tégen kunt stemmen met de eventuele consequenties. Voor informatie of u voor of
tegen zou moeten gaan stemmen worden ook derden uitgenodigd om tot een goede
keuze te komen. En natuurlijk kunt het voor of tegen met buren bespreken.
OK, u heeft besloten om tégen te stemmen. Dan maakt u simpel 50 cent over op de
"tegen" rekening van de Zwitserse Fractie Huizen via uw privérekening van uw bank.
Dat is dat.
Of als u vóór bent dan maakt u 50 cent over op de "vóór" rekening van de Zwitserse Fractie.

En dan?
De overmakingen worden gecontroleerd door een notaris, die checkt of de stortingen
afkomstig zijn van de rekeningen van inwoners van Huizen. Zo is uw anonimiteit
gewaarborgd.

Hoeveel stemmen uitgebracht zijn is makkelijk te zien aan het aantal boekingen
op de twee rekeningen.
Ook bedrijven, gevestigd in Huizen en belangrijk voor de lokale economie kunnen op
deze manier stemmen.

 Mooi, maar wat wordt met de opbrengst gedaan?
Elk jaar wordt het overblijvende bedag overgemaakt naar een lokaal goed doel.
Waarom niet alles? Denk aan alle externe kosten: zoals bankkosten, notariskosten
en programmatuur.

 Wat is het voordeel behalve het stemmen?
Dat is dat besluiten en wetgeving altijd gedragen worden door de meerderheid van
de bevolking die er actief achter staan. En dat niet persoonlijke hobby's van politici
uitgevoerd worden. De focus van de politici blijft gericht op de vraag of ze het wel
goed doen voor de bevolking. Zo als dat hoort.

Is dat in Huizen nodig?
Huizen is een van de best geleide gemeenten van Nederland en dat door de jaren heen.
Maar ook hier had een eerdere invoering van de Zwitserse Fractie veel geld gescheeld en
meer klip en klare duidelijkheid gebracht.

Is het helemaal af?
Nee en eerlijk gezegd dat zal het ook nooit zijn, maar we doen ons best om het te verbeteren,
up to date te houden en te voldoen aan de eisen van de tijd.

Leefbaar Huizen heeft dus hart voor Huizen

Op dit moment is Leefbaar Huizen in de raad vertegenwoordigd door 2 raadsleden, mensen met hart
voor Huizen en kennis van Huizen.
Een partij met een geheugen. Geen selectief geheugen, want wij onthouden onze beloftes en komen ze ook na,
ook na de verkiezingen! Democratie wil bij Leefbaar Huizen zeggen dat de burger echt invloed heeft zodat
de politiek geen spel blijft van woorden in plaats van daden. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat
de stem van de kiezer daadwerkelijk wordt gehoord, en niet zoals nu, beperkt blijft tot een minzaam toestaan
van spreekrecht tijdens commissievergaderingen. Wie zit er te wachten op de arrogantie van de macht?
Daarom is een uitgeslapen visie op Huizen nodig: luid, duidelijk, eerlijk en openhartig.
Onze doelstelling is minimaal 5 raadszetels, zodat een actieve positieve deelname aan het college (2014-2018)
mogelijk wordt!
Hiermede kunnen wij de politieke cultuur in Huizen veranderen.

Het 10 punten plan:
Leefbaar Huizen heeft een 10 punten plan geformuleerd waarin de speerpunten van de partij worden samengevat:

1    Leefbaar Huizen is voor een zelfstandig Huizen
2.	Veiligheid, attentie voor buurtpreventie, hangjongeren, vandalisme e drugs(handel)bestrijding.
3.	Verlaging van gemeentelijke belastingen
4.	Jeugdzorg wordt in Huizen per 1 januari 2015 aangepast aan ons succesvol gebleken WMO-beleid
5.	Leefbaar Huizen streeft nog steeds naar een 'knip' in de Havenstraat na de Achterbaan.
6.	Woningbouw op plek Keucheniusstraat voor senioren en/of starters indien bouw winkelcentrum niet wordt gestart.
7.	De beperkingen opheffen voor een nieuwe bestemming voor Silverdome.
8.	Invoeren van referendum volgens het Zwitsers model.
9.	Huisvesting voor jongeren (flats) en ouderen (levensbestendig wonen).
10.	Wat groen is moet groen blijven. Geen plantsoenen en bosranden bebouwen.


1. Leefbaar Huizen:
    Als onafhankelijke lokale politieke partij is Leefbaar Huizen bij uitstek een partij om de zelfstandigheid
    van Huizen te beschermen en zo nodig te bevechten. Nationaal, provinciaal en regionaal hebben 'hogere'
    overheden al te vaak de hele arm genomen als hen een vinger werd aangeboden. Het lokale karakter van Leefbaar
    Huizen staat daarom te allen tijde voorop.
    Regionale, provinciale en landelijke politieke argumenten worden wel gewogen maar zijn niet primair.

2. Bestuurlijk:
    Om eerlijkheid en openheid goed te kunnen garanderen, is juiste en goede informatievoorziening van groot belang.
    De burger kan pas weloverwogen keuzes accepteren en respecteren als hij of zij op de hoogte is. Daarom zal de
    gemeentelijke overheid zich niet alleen aan moeten leren om duidelijk te zeggen waar het op staat, maar zal
    tevens moeten leren om vooraf te luisteren naar de burger, voordat besluiten worden genomen.
    De Huizer politiek moet bedreven worden door en voor de burgers.
    Bovendien moeten politieke afspraken tussen gemeente en burger worden nagekomen. Een mens een mens,
    een woord een woord.
    Bestuurders en ambtenaren moeten integer zijn en zich niet laten leiden door belangen anders dan het Huizer belang.
    Elke mogelijke vorm of zelfs maar schijn van belangenverstrengeling, eigenbelang of vriendjespolitiek moet
    bestreden worden.
    De gemeente dient zorgvuldig om te gaan met de door de provincie verlangde gemeentelijke samenvoegingen in het
    Gooi en hierbij goed te luisteren naar de bewoners van Huizen.

    Ten aanzien van bestuurlijk Huizen heeft Leefbaar Huizen de volgende doelstellingen:
1)	Het verkrijgen van vergunningen kan een zaak van lange adem blijken. Leefbaar Huizen wil dat soepeler krijgen in die zin,
    dat een voorlopige vergunning direct wordt verstrekt als tevoren vaststaat dat de definitieve vergunning
    later zeker zal worden verstrekt.
    Op die manier zal de termijn die het ambtelijk apparaat nodig heeft om de vergunning af te geven niet onnodig
    remmend werken op de start van een activiteit. Dat kan variëren van een buurtbarbecue, tot een verbouwing of
    het stichten of voortzetten van een onderneming.
    Leefbaar Huizen strijdt tegen onnodige inperkingen van de vrijheid. Wij willen allemaal leven in een vrij land.
    Gaandeweg is er een situatie gecreëerd dat alles eerst aan de overheid gevraagd moet worden.
    Dat is veel te ver doorgeschoten. Als een café op een koude avond een terrasverwarmer huurt,
    dan hoeft hij dat van Leefbaar Huizen niet eerst te vragen. En als de terrasverwarmer niet in de vergunning
    blijkt te zijn opgenomen, dan hoeft dat evenmin te leiden tot absurde dwangsommen.
	Op dat soort handhavingen zit niemand van de burgerij te wachten.
2)	Veel meer aandacht voor voorlichting & PR. Niet alleen t.a.v. gemeentelijk beleid, maar ook t.a.v. politiek in het
    algemeen.
    De afdeling communicatie moet worden doorgelicht en verbeterd met als doel het komen tot een meer actiever
    voorlichtingsbeleid.
    Hierbij denken wij gerichte voorlichtingsbijeenkomsten door de gemeente in buurtcentra, scholen en ouderentehuizen,
    het houden van telefonische en internet enquêtes, meer inspraakavonden, etc. Uitbreiding van het internet als medium
    kan hierin een rol spelen.
    Ook de media moeten worden ingezet voor voorlichting.
3)	Sterk terugdringen van inhuren van externe deskundigen. Alleen in geval van niet aanwezige kennis mag worden
    overgegaan op de ervaring van externen. Hierbij moet echter worden uitgegaan van een 'leersituatie',
    zodat de kennis in huis wordt gehaald.
    In principe moet ervan worden uitgegaan dat elke taak door de ambtenaren zelf kan worden uitgevoerd.
4)	Afschaffen van besloten vergaderingen, tenzij het direct over personen gaat of het algemene belang geschaad wordt.
    Te vaak wordt door commissies achter gesloten deuren vergaderd. Alle vergaderingen dienen openbaar te zijn: zowel
    voor burgers als voor de pers. Openbare bestuursfuncties moeten wel openbaar worden behandeld. Ook als het gaat
    om misbruik van openbare functies door personen. In dergelijke gevallen dient - indien sprake van een strafbaar
    feit - onvoorwaardelijk justitie te worden ingelicht.
5)	Beslissingen van het Rijk die de Huizers treffen moeten niet zonder meer worden geaccepteerd.In geval van tegenstrijdige
    belangen moet luid en duidelijk kritiek geuit worden en moeten alle mogelijke middelen worden aangewend om die
    beslissingen aan te vechten.
    Hierbij kan men denken aan een gemeentelijke herindeling en besluiten van de Europese Unie.
6)	Leefbaar Huizen is voor een gekozen burgemeester.
7)	Leefbaar Huizen wil het gemeentehuis veel meer en gemakkelijker openstellen voor Huizer instellingen, verenigingen,
    etc. voor bijvoorbeeld exposities en bijeenkomsten.
8)	Handhaven en uitbreiden van burgerparticipatie bij omvangrijke gemeentelijke (bouw)plannen.

3. Veiligheid:
    Op het gebied van veiligheid en openbare orde moet in Huizen het één en ander verbeteren. Het welbevinden van de
    burgers wordt voor een groot deel bepaald door het gevoel van (on)veiligheid.
    De gemeente dient voorzover het in haar macht ligt het veiligheidsgevoel bij de burger te stimuleren door het treffen
    van voldoende en juiste maatregelen.
    Hier ligt dus een duidelijke taak.

    Ten aanzien van veiligheid heeft Leefbaar Huizen de volgende doelstellingen:
1)	Extra aandacht voor bestrijding huiselijk geweld, waarbij een actieve sociale controle en aandacht van
    buurtbewoners een rol spelen.
2)	Buurtpreventie heeft onze ondersteuning en wij willen hier graag middelen voor beschikbaar stellen.
3)	Extra aandacht voor veiligheid door voorlichting en informatie politie en maatschappelijk werkers op basisscholen.
4)	Aanpak van vandalisme door de jeugd door middel van een "lik op stuk" beleid.

4. Bouwen:
    Leefbaar Huizen heeft als uitgangspunt "bouwen uit volkshuisvestelijke overwegingen".
    Het bouwen van voldoende woningen voor senioren en jongeren heeft hierbij de prioriteit
    met het accent op de sociale woningbouw. In ieder geval het realiseren van "betaalbare"
    woningen voor deze doelgroepen.

    Ten aanzien van bouwen heeft Leefbaar Huizen de volgende doelstellingen:
 1)	Huizer- en economische gebonden woningzoekers moeten voorrang krijgen.
    Bovendien moeten er meer betaalbare woningen vrijkomen voor starters.
    Steeds meer lijken starters gedwongen te worden zich buiten de gemeente te vestigen.
    Dit werkt vergrijzing in de hand.
2)	Aandacht voor levensbestendig bouwen( op één plek blijven wonen). Ook Huizen vergrijst!
    Hier tijdig op anticiperen is een duidelijk signaal naar gemeente, bouwverenigingen en projectontwikkelaars.
3)	Leegstaande bedrijfsterreinen gemengd bebouwen, dat wil zeggen daar waar mogelijk woningbouw en
    bedrijventerrein combineren. Hierbij denken wij o.a. aan woningbouw op het voormalig Lucent terrein
    aan de zijde van de Baanbergerweg en het mogelijk maken om leegstaande kantoorpanden aan te passen
    voor bewoning, liefst voor jongeren.

5. Ouderen:
    Ouderen zijn de oprichters van ons heden. Zij hebben hun plichten vervuld en hun rechten verdiend. Er mag geen sprake
    zijn van onvoldoende of slechte ouderlijke zorg. Extra aandacht is nodig voor de toenemende vergrijzing.
    Kortom: De zorg voor senioren is de zorg van Leefbaar Huizen!

    Ten aanzien van ouderen heeft Leefbaar Huizen de volgende doelstellingen:
1)	Onderzoek naar de kwantiteit, kwaliteit en verdeling op wijk/buurtniveau van huisvesting en faciliteiten voor senioren.
    Zonodig maatregelen treffen tot verbetering van de huisvesting.
2)	Veel senioren willen bij voorkeur samen blijven wonen in de eigen vertrouwde woonomgeving. De behoefte en de
    mogelijkheden hiervoor dienen opnieuw onderzocht te worden. Hierbij moet het blijvend samenwonen van echtparen of
    stellen hoge prioriteit hebben.
3)	Ontspanning voor ouderen stimuleren met als doel isolement van ouderen te voorkomen en op te lossen.
4)	Leefbaar Huizen is tegen leeftijdsdiscriminatie.
5)	Leefbaar Huizen beschouwt de ouderen als volwaardig lid van de maatschappij en doet dan ook een beroep op deze
    leeftijdsgroep om deel te nemen aan politieke en maatschappelijke discussies.

6. Jeugd:
    De jeugd heeft de toekomst. Daarvan is Leefbaar Huizen zich terdege bewust. We moeten dan ook zorgen voor meer
    voorzieningen en faciliteiten voor de jeugd.
    Leefbaar Huizen wil de jeugd wijzen op hun verantwoordelijkheid in de multiculturele samenleving ten opzichte
    van elkaar en anders gezinde groepen. Hierbij spelen respect, tolerantie en acceptatie voor elkaar een grote rol.
    Leefbaar Huizen wil de "politieke bewustwording en betrokkenheid" van de jongeren stimuleren door hiervoor
    aandacht te vragen bij de politiek, gemeente en scholen.

    Ten aanzien van de jeugd heeft Leefbaar Huizen de volgende doelstellingen:
1)	Actieve aandacht voor jongeren werk- en stageplekken. Eventueel ruimte binnen "gemeente" scheppen door gebruik te
    maken van uitkeringsgeld.
2)	Actieve aandacht voor jongerenwerk.
3)	De jongeren zijn volwaardig lid van de maatschappij en doen dan ook een beroep op deze leeftijdsgroep om deel te
    nemen aan politieke en maatschappelijke discussies.

7. Sociaal beleid:
    Wij hebben oog voor het sociale gezicht van de gemeente, luisteren naar de bewoners en zullen hun wensen honoreren
    waar mogelijk.
    Voor maatregelen op sociaal gebied die door de landelijke wetgeving bij de gemeente "op het bordje komen",
    dienen de
    effecten daar waar mogelijk en gewenst door het nemen van gemeentelijke maatregelen geheel of gedeeltelijk
    gerepareerd of gecompenseerd te worden voor die burgers voor wie dit noodzakelijk is.
    Het sociale gezicht van de gemeente mag hierdoor niet aangetast worden.

    Ten aanzien van het sociale beleid heeft Leefbaar Huizen de navolgende doelstellingen:
1)   Vrijwilligerswerk en mantelzorg moeten gestimuleerd worden, dit is het cement van de samenleving in Huizen maar mag
    niet dienen voor vervanging van de zorgplicht van de overheid
2)	In het kader van dit vrijwilligerswerk bezet de Voedselbank Gooi & Omstreken een belangrijke plaats en heeft
    aangetoond noodzakelijk te zijn. Aangenomen mag worden dat de Voedselbank een lang leven is beschoren. Daarom wil
    Leefbaar Huizen zich sterk maken voor permanente huisvesting voor de Voedselbank. Op dit moment beschikt de
    Voedselbank over een gebouw dat voor enige jaren soelaas biedt, maar uiteindelijk is ook dit een tijdelijke
    oplossing. Leefbaar Huizen pleit voor een vaste bijdrage van de gemeente voor elke cliënt van de Voedselbank die
    uit Huizen afkomstig is.

8. Leren/scholing:
    Wij vragen extra aandacht voor het basisonderwijs, ontwikkelingen zoals etnische segregatie baart ons zorgen.

    Ten aanzien van leren/scholing heeft Leefbaar Huizen de volgende doelstellingen:
1)	Leefbaar Huizen zet zich in voor het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen opvang, scholen,
    studiecentra, sportverenigingen en de gemeente.
2)	Aandacht van politiek, gemeente en ouders voor integratie op scholen, waarbij in samenspraak een plan wordt
    gemaakt om segregatie tegen te gaan.

9. Sport:
    Sport en recreatie vormen de basis van een evenwichtige maatschappij. Leefbaar Huizen zal zich dan ook sterk maken
    voor behoud en aanvulling van deze 'vruchten voor het welzijn'. Een leefbare gemeente kenmerkt zich tenslotte
    door een goede verdeling van wonen, werken en plezier maken. De behoefte aan recreatie lijkt door een steeds
    drukkere maatschappij toe te nemen. De mogelijkheden moeten worden geschapen om aan deze behoefte te voldoen.
    Wij onderkennen de sociaal maatschappelijke functie van sportbeoefening en willen deze functie stimuleren,
    vooral vanwege de positieve effecten op de gezondheid voor zowel jong als oud.

10. Cultuur:
    Leefbaar Huizen is zich ervan bewust dat kunst en cultuur een belangrijke maatschappelijke plaats
    innemen. Ook andere vormen van kunst en cultuur moeten een kans krijgen en waar nodig gestimuleerd
    worden. Leefbaar Huizen stelt voor een jaarlijks bedrag te budgetteren voor culturele activiteiten.
    Activiteiten op cultureel gebied waarbij Huizen regionaal en eventueel landelijk op de kaart wordt gezet,
    worden door Leefbaar Huizen van harte ondersteund.

    Ten aanzien van cultuur heeft Leefbaar Huizen de volgende doelstellingen:
1)	Leefbaar Huizen wil het Huizer cultureel erfgoed koesteren en onderhouden. Gebouwen en landschappen van cultureel
    historische waarde moeten goed worden beschermd.
2)	Het theateraanbod in Huizen baart Leefbaar Huizen zorgen. Het theater in De Graaf Wichman is een bioscoop geworden
    waardoor er alleen nog maar kleinschalige voorstellingen mogelijk zijn in andere locaties, zoals De Boerderij.
3)	Leefbaar Huizen heeft destijds de strijd tegen de sloop van theater 3in1 niet kunnen winnen. Helaas heeft de historie
    ons gelijk gegeven. Nu heeft Leefbaar Huizen zich sterk gemaakt voor het behoud van de historische voormalige
    krachtcentrale van BNI (Balamundi) als cultureel centrum voor de nabije en verdere toekomst. Leefbaar Huizen
    wil een onderzoek naar een mogelijke bestemming als klein theater. Ook valt te denken aan een onderzoek naar de
    mogelijkheid van een verhuizing van de bibliotheek van De Graaf Wichman naar de krachtcentrale na 2020 als het
    huurcontract van de huidige bieb afloopt. Immers van de 1,3 miljoen subsidie gaat thans ruim 30% op aan
    huisvestingskosten van de bibliotheek.
4)	Huizer kunstenaars moeten enthousiast gemaakt worden om deel te nemen aan een discussie voor een nieuwe Huizer
    kunst & cultuurvisie. Doel hiervan is het verbreden van het huidige kunstbeleid. De jaarlijkse atelierroute is
    een voorbeeld van hoe kunst leeft in onze gemeente. Verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan dit initiatief
    kan een eerste stap zijn.
5)	Het organiseren van een grote Huizer culturele activiteit. Hierbij valt te denken aan een grootschalig (pop)
    muziekfestival.
    Met het Brugfeest bij de Aanloophaven, het Kiwanis Jazzfestival en de activiteiten van de Stichting Kunst &
    Cuiltuur Huizen (kunstcafé, Het Kunst- & Cultuurfestival, zandsculpturen, Beachfestival, kerkconcerten,
    aanstormend talent, schoolconcerten, Poëzie-avond, enz.) zijn we op de goede weg, maar er valt nog veel te doen.

11. Multiculturele samenleving:
    Huizen telt tegenwoordig tientallen nationaliteiten. Op het gebied van integratie lijken we zelfs een
    voorbeeldfunctie te hebben voor de regio. Zelden of nooit worden excessen geconstateerd en Huizen
    kent - gelukkig - geen lokale vertegenwoordiging van extreem rechtse en linkse politieke partijen.
    Leefbaar Huizen wil dan ook in geen geval een platform zijn voor meningen van ultra-rechtse of ultra-links aard.

    Ten aanzien van de multiculturele samenleving heeft Leefbaar Huizen de volgende doelstellingen:
1)	Leefbaar Huizen wijst iedere vorm van discriminatie en racisme af, ook positieve discriminatie.
2)	Minderheden moeten worden gestimuleerd om aan evenementen en culturele uitingen/manifestaties deel te
    nemen of zelfs initiatief te nemen tot het houden van dergelijke evenementen. Wij zijn voor het instellen
    van een door de gemeente ondersteunde multiculturele dag, waarbij alle bevolkingsgroepen zich kunnen presenteren
    in hun gewoontes.
3)	Integratie moet zoveel mogelijk worden gestimuleerd.

12. Gezondheid:
    Gezondheid! Dat wensen we natuurlijk alle Huizers toe. Allereerst zal de gemeente daar een belangrijke rol in
    (moeten) spelen.
    Leefbaar Huizen vindt een lokale mening van belang.

    Ten aanzien van gezondheid heeft Leefbaar Huizen de volgende doelstellingen:
1)	Leefbaar Huizen staat een regelmatig overleg voor tussen gemeente en medische centra, Tergooi Ziekenhuizen en
    huisartsen, om eventuele knelpunten in de Huizer gezondheidszorg boven water te krijgen. Indien nodig zullen
    vervolgens op lokaal niveau maatregelen genomen moeten worden en signalen van onvrede aan regionale, provinciale
    en nationale overheden doorgegeven moeten worden.
2)	Er moet voldoende eerstelijns gezondheidszorg (huis- en tandartsen) beschikbaar zijn. Patiënten mogen niet geweigerd
    worden om willekeurige reden.
3)	Het gebruik van alcohol bij jonge kinderen moet aangepakt worden.
4)	In het anti-verslavingsbeleid van de gemeente mag gokverslaving niet ontbreken.

13. Milieu:
    Milieu is één van de belangrijkste pijlers waarop het huidige en toekomstige welzijn van de bewoners op rust.
    Goed omgaan met het milieu is dan ook een noodzaak. Vrije natuur en een goed milieu zijn naar de mening van
    Leefbaar Huizen basisbehoeften. Gelukkig heeft Huizen een redelijk groen karakter. Dit mag niet verloren gaan.

    Ten aanzien van het milieu heeft Leefbaar Huizen de volgende doelstellingen:
1)	Huizen moet een relatief groene gemeente blijven. Daarom is Leefbaar Huizen tegen bouwplannen in structurele
    groengebieden.
2)	Schone energie moet worden bevorderd.
3)	Zwerfvuil moet zoveel mogelijk worden voorkomen en - waar het toch voorkomt - zo snel mogelijk worden opgeruimd.
4)	Het principe 'de vervuiler betaalt' moet zoveel mogelijk worden toegepast.
5)	Handhaving en controle dienen zorgvuldig ter hand te worden genomen en kan worden uitgevoerd door "milieupolitie"
    en de buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's).

14. Wijken:
    Hoewel Huizen een gemeente is met een eigen karakter, kan een wijkgerichte aanpak niet zonder meer van de hand
    gewezen worden.
    In veel gevallen hebben de Huizer wijken weer eigen kenmerken en historische waarden. Zo kent het oude dorp heel
    andere eigenschappen dan de Huizermaat en het Vierde kwadrant. De eigen belangen van elke wijk moeten niet uit
    het oog worden verloren.
    Leefbaar Huizen is dan ook voorstander van een wijk- en buurtgerichte aanpak op het infrastructurele en sociaal
    maatschappelijk gebied. Wij willen hiervoor middelen beschikbaar stellen.

    Ten aanzien van het beleid in de wijken heeft Leefbaar Huizen de volgende doelstellingen:
1.	Bevorderen van de betrokkenheid van de bewoners bij wijkplatformen. De gemeente kan een deel van haar
    verantwoordelijkheden aan deze platformen overdragen en de mogelijkheden uitbreiden tot het toekennen van
    budgetten aan de platformen.
2.	Bewoners betrekken bij het leefbaar houden van de wijk, bijvoorbeeld via WOP's (Wijk Overleg Platform).
    Uitgangspunt hierbij is de combinatie schoon, onderhouden en veilig.
3.	Ook in andere delen van Huizen moet verpaupering worden voorkomen of tegengegaan. Groenstroken in openbare
    ruimten moeten regelmatig worden gemaaid en gesnoeid. Gebouwen die lang leegstaan tasten de woonomgeving aan
    en dat moet worden vermeden.
4.	Groen- en grijs renovaties in de wijk dienen uitgevoerd te worden met participatie van de bewoners,
    waarbij een vooraf bepaalde inspraak mogelijk moet zijn.
5.	Een herontwikkeling van (veelal oude) wijken.

15. Infrastructuur:
    Huizen is al enige tijd geen groeigemeente meer. Toch plukken we nog steeds de wrange vruchten van
    deze 'goede oude tijd'.
    Door de explosieve groei van onze gemeente is destijds de infrastructuur voor de afhandeling van de verkeersstromen
    achtergebleven. De ontsluitingsroute van vooral de nieuwe wijken Bovenmaat en Vierde kwadrant is niet toereikend.

    Ten aanzien van de infrastructuur heeft Leefbaar Huizen de navolgende doelstellingen:
1)	Wij zijn voor een lightrailverbinding Hilversum-Huizen-Almere.
2)	Huizen moet goed toegankelijk zijn voor gehandicapten. Openbare gebouwen, winkelcentra en verenigingen moeten
    zonder problemen bereikbaar zijn voor rolstoelgebruikers.
3)	Rotondes realiseren daar waar mogelijk en gewenst.
4)	Laden en lossen toeleveranciers in centrum tijdsgebonden.
5)	De aanleg van zoveel mogelijk vrij liggende fietspaden.
6)	Het winkelgebied in het Oude Dorp zoveel mogelijk auto "luw en vrij" maken.

16. Recreatie:
    Huizen "Haven van het Gooi" benut bij lange na niet de mogelijkheden die dit recreatief kan bieden,
    Nieuwe ontwikkelingen zoals het nautische kwartier kunnen een positieve bijdrage leveren. Leefbaar Huizen
    pleit voor een levendige nautische uitstraling voor wat nu nog de 'werkhaven' is, zodanig dat er kansen
    komen voor nautische gerelateerde ondernemingen.

    Ten aanzien van recreatie heeft Leefbaar Huizen de navolgende doelstellingen:
1)	Nu eens daadwerkelijke actie ondernemen in de bestrijding van de plantenwoeker in ons watersportgebied,
    zodanig dat het randmeer weer aantrekkelijk wordt voor de watersport.
2)	Recreatieve mogelijkheden van de gehele kustlijn bezien en niet zoals nu van losse stukjes.
    Dus van havenpier tot Stichtse brug inclusief (nieuwe) stranden, zeilschool, skate en fietsroute, rust en
    uitzichtplekken en waar nodig verlicht.
3)	Het ondersteunen van een tijdelijke winterkunstijsbaan(tje) binnen onze gemeente.

17. Financiën:
    De in- en uitgaven van de gemeente Huizen moeten overzichtelijk en inzichtelijk zijn. Er is in een democratie
    geen plaats voor 'verborgen gebreken' in de cijfers. Uiteraard staat Leefbaar Huizen een sluitende begroting voor.
    Hiertoe moet wellicht intern pas op de plaats worden gemaakt. De Huizer burger zelf moet uiteindelijk beslissen
    waar zijn of haar geld aan wordt uitgegeven. Er moeten hiertoe duidelijke keuzes worden voorbereid met een overzicht
    van mogelijke consequenties van financiële beslissingen. Wij zijn er niet voor om de portemonnee van de burger
    te beheren, maar de burger is er om de portemonnee van de overheid te beheren. Het wordt daarom tijd dat zij
    mogen bepalen wat er met hun euro's wordt gedaan.

    Ten aanzien van financiën heeft Leefbaar Huizen de volgende doelstellingen:
1)	Tegengaan van gemeentelijke belastingverhogingen en zo mogelijk overgaan tot lastenverlaging.
    De onroerend zaakbelasting, rioolbelasting andere gemeente belastingen en leges mogen niet meer stijgen
    dan met het landelijke CBS index percentage. Als de begroting het toelaat meevallers voor de gemeente omzetten in
    daadwerkelijke meevallers voor de bevolking.
2)	Burgers moeten op meer inzichtelijke en begrijpelijke wijze worden voorgelicht over de uitgaven en
    inkomsten van de gemeente.
3)	Juist omdat het om het geld van de burgers gaat elke euro twee keer omdraaien. Een duidelijke en
    begrijpelijke afweging voorbereiden. De inwoners van Huizen een duidelijke keuze geven hoe het geld
    uitgegeven kan of moet worden. Uiteraard de burger betrekken en mee laten bepalen bij belangrijke
    financiële beslissingen.
4)	Subsidies moeten op een eerlijke en open manier verdeeld worden, zonder onzichtbare en verkapte
    giften en leningen en zonder oncontroleerbare 'potjes'.

18. Economie:
    De gemeente Huizen moet voorwaarden blijven scheppen om de economische bedrijvigheid te ondersteunen.
    Op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur en zelfs scholing
    moet - indien van toepassing - rekening gehouden worden met de Huizer bedrijven.
    Regelmatig overleg met organisaties uit het midden- en kleinbedrijf en uit de bedrijventerreinen is noodzakelijk.

    Ten aanzien van de economie heeft Leefbaar Huizen de volgende doelstellingen:
1)	Leefbaar Huizen is voorstander van intensief overleg met Huizer bedrijven en economische organisaties.
2)	Bij gelijke geschiktheid en een gelijk prijsniveau dienen bij voorkeur Huizer bedrijven voorrang te
    krijgen als het gaat om gemeentelijke aangelegenheden.
3)	De gemeente dient actief mee te werken aan een gezonde lokale economie. Uiteraard mag hierbij de
    combinatie wonen, werken en recreatie niet uit het oog verloren worden.
4)	Bedrijventerreinen zijn in de eerste plaats toegankelijk voor Huizer ondernemers, waarbij Leefbaar
    Huizen voorkeur heeft voor vestiging van kleinschalige bedrijven.
5)	Het bespreekbaar maken van uitplaatsing van (nijverheids) bedrijven uit het Oude Dorp/centrum naar het BNI en
    Lucent terrein en ook middelen hiervoor ter beschikking te stellen.Dit is het verkiezingsprogramma van Leefbaar Huizen. Toegegeven, het is niet weinig wat op ons verlanglijstje staat,
maar het is nodig de leefbaarheid van ons dorp niet alleen te bewaken maar ook te verbeteren.
Dat kan het beste door besluiten over onze gemeente in zelfstandigheid te nemen.
Wie kiest voor zelfstandigheid doet er goed aan op Leefbaar Huizen te stemmen.